कम्पनी शो

कम्पनी - प्रवेश द्वार

कम्पनी प्रवेश

कम्पनी भवन (३)

कम्पनी भवन

कार्यालय (२)

बिक्री विभाग

आर एन्ड डी

अनुसन्धान र विकास विभाग

उत्पादन प्रदर्शन (1)

उत्पादन प्रदर्शन

उत्पादन प्रदर्शन (2)

उत्पादन प्रदर्शन

कर्मचारी प्रशिक्षण

कर्मचारी प्रशिक्षण

काट्ने कोठा

काट्ने विभाग

झुल्दै

सिलाई क्षेत्र

swering2

सिलाई क्षेत्र

नङ लगाउने (२)

हार्डवेयर सेटिङ खण्ड

नङ लगाउने (१)

हार्डवेयर सेटिङ खण्ड

स्क्याल्डिङ (१)

थिच्दै/ल्रोनिङ खण्ड

स्क्याल्डिङ (२)

थिच्दै/ल्रोनिङ खण्ड

निरीक्षण (2)

निरीक्षण

निरीक्षण (1)

निरीक्षण

प्याकेजिङ (१)

प्याकेजिङ

प्याकेजिङ (३)

प्याकेजिङ

कपडा गोदाम (1)

कपडा गोदाम

गोदाम (३)

गोदाम

गोदाम (4)

गोदाम